Scroll to top
© اتحادیه صنف درود گران و مبلسازان تهران

مجوز برگزاری رویداد های تجاری


tehcfu - ۱۴ام اسفند ۱۳۹۷ - ۰ کامنتها

مجوز برگزاری رویداد های تجاری به استناد بند ۳۱ ماده ۵ اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران

بدینوسیله با برگزاری بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل ۱۶ لغایت ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۸ بنام اتحادیه صنف درودگران و مبل سازان تهران

اجرا توسط شرکت بانیان امید در سایت نمایشگاههای بین المللی تهران با تکید بر رعایت کلیه قوانین و مقررات برگزاری نمایشگاهها و اجرای رویداد های مرتبط در سطح ملی به شرح مندرج در ظهر این مجوز موافقت می شود

مجوز برگزاری رویداد های تجاری

خبر های مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.